Utredning

En psykologisk utredning ska ha ett helhetsperspektiv på individens situation och den kan vara värdefull i många olika sammanhang. Som legitimerad psykolog arbetar jag utifrån en vetenskapligt grundad kunskap om människans psykologiska utveckling. Syftet med en utredning är att ge kunskap och förståelse och bana väg för välgrundade beslut om adekvata stödjande och/eller behandlande insatser med målet att främja utveckling och psykisk hälsa.

Gällande utredning riktar jag mig främst till kommuner och privata vårdaktörer som önskar svar på frågor om barns/ungdomars/vuxnas fungerande i olika avseenden. Exempelvis kognitiva funktioner, som intellektuell funktion (styrkor och svagheter) eller olika exekutiva funktioner, eller individens adaptiva färdigheter (vardagsvarande) och om det finns speciella problemområden man måste ta hänsyn till.

Frågeställningen avgör psykologutredningens innehåll och vilka metoder som används och utredning kan innefatta en bedömning av:

  • Psykiskt fungerande – exempelvis anknytning, psykiskt mående, självbild/självkänsla, nedstämdhet, ängslan/oro, ilska, normbrytande beteende
  • Kognitiva funktioner – intellektuell funktion, generellt och med avseende på olika kognitiva områden exempelvis tal/språk- och kommunikation, ickespråklig problemlösningsförmåga m.fl.
  • Neuropsykologiska faktorer – exempelvis perception, minnesfunktioner, social kognition och exekutiva funktioner dvs. olika kognitiva processer som möjliggör flexibelt tänkande, målinriktat beteende och planering såsom uppmärksamhetskontroll, initiativförmåga, övervakning, anpassning samt impulskontroll och hyperaktivitet
  • Social situation och socialt fungerande – exempelvis sociala färdigheter, livs/-familjesituation, aktuell skol/arbets-situation samt stressorer
  • Adaptivt fungerande/adaptiva färdigheter inom olika områden (kognitivt, socialt, praktiskt)