GDPR

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, den nya EU-förordningen som innehåller regler om dataskydd och personuppgiftsbehandling inom EU trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter PUL, den svenska personuppgiftslagen och syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. GDPR kompletteras med andra regler som t.ex. gäller de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur Cecilia Karlsson Psykologkonsult AB hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring företagets personuppgiftsbehandling är du välkommen att höra av dig.

Personuppgiftsansvarig 

Leg. psykolog Cecilia Karlsson/Cecilia Karlsson Psykologkonsult AB är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med kontakterna mellan dig och företaget. Kontaktuppgifter till Cecilia Karlsson Psykologkonsult AB är följande:

Postadress: Tröskaregränd 12, 549 70 Skövde

Telefon: +46 (0)732-02 02 12

Ändamål och rättslig grund för behandling

Cecilia Karlsson Psykologkonsult AB använder de uppgifter du lämnar, för att kunna ge en god och säker psykologutredning/psykologisk behandling/terapi. De används också i det systematiska och fortlöpande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet kopplat till dig som klient. Uppgifterna förs löpande in i patientjournalsystemet under tiden för psykologutredning/psykologisk behandling/terapi. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som klient. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, d.v.s. en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården/behandlingen genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Cecilia Karlsson Psykologkonsult AB står, precis som alla vårdgivare, under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i händelse av deras tillsyn fyller klientuppgifterna en viktig funktion. 

Lagringstid

Cecilia Karlsson Psykologkonsult AB kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen. 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling. 

Mottagare av uppgifter

För alla klientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana som används exempelvis i patientjournalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess samt instrumentsekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess samt instrumentsekretess följs alltid av företaget. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta. I särskilda fall kan Cecilia Karlsson Psykologkonsult AB dock ha en skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis vid oro för att barn far illa, eller vid misstanke om brottslighet på annat sätt. 

Det kan gälla:

  • Andra vårdgivare – om du flyttar till ett annat landsting och ska få fortsatt vård där
  • Andra myndigheter 

Rätten att lämna klagomål 

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande Cecilia Karlsson Psykologkonsult AB:s behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att det skall föras in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till utredningen/vården/behandlingen, de bedömningar och planeringar som görs, samt de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att ange vilken information lämnats ut till dig, om val av behandlingsalternativ, utfärdade utlåtanden, intyg och remisser, samt ingående och utgående handlingar.