Tjänster

Utredning

En psykologisk utredning ska ha ett helhetsperspektiv på individens situation och den kan vara värdefull i många olika sammanhang. Som legitimerad psykolog arbetar jag utifrån en vetenskapligt grundad kunskap om människans psykologiska utveckling. Syftet med en utredning är att ge kunskap och förståelse och bana väg för välgrundade beslut om adekvata stödjande och/eller behandlande insatser med målet att främja lärande, utveckling och hälsa.

Jag genomför breda och flexibla utredningar utifrån varje individs unika problembeskrivning och behov. En utredning kan ge information om olika kognitiva funktioner, såsom exempelvis generell teoretisk begåvning eller olika exekutiva funktioner. Den kan också ge information om individens adaptiva färdigheter (vardagsvarande) och om det finns speciella problemområden man måste ta hänsyn till.

Frågeställningen avgör psykologutredningens innehåll och vilka metoder som används och en utredning kan innefatta en bedömning av:

 • Kognitiva funktioner – intellektuell funktion (teoretisk begåvning), generellt och med avseende på olika kognitiva områden exempelvis tal/språk- och kommunikation, ickespråklig problemlösningsförmåga m.fl.
 • Intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning
 • Psykiskt fungerande – exempelvis anknytning, psykiskt mående, självbild/självkänsla, nedstämdhet, ängslan/oro, ilska, normbrytande beteende
 • Neuropsykologiska faktorer – exempelvis perception, minnesfunktioner, social kognition och exekutiva funktioner dvs. olika kognitiva processer som möjliggör flexibelt tänkande, målinriktat beteende och planering såsom uppmärksamhetskontroll, initiativförmåga, övervakning, anpassning samt impulskontroll och hyperaktivitet
 • Social situation och socialt fungerande – exempelvis sociala färdigheter, livs/-familjesituation, aktuell skol/arbets-situation samt stressorer
 • Adaptivt fungerande/adaptiva färdigheter inom olika områden (kognitivt, socialt, praktiskt)
 • Neuropsykiatrisk problematik såsom exempelvis autism, ADHD, tourettes syndrom m.fl.
 • Stödbehov kopplat till boende, arbete, fritid mm. 


Handledning

Handledning riktar sig till individer eller grupper. Handledning fokuserar på individens eller gruppens utveckling, den professionella kompetensen och/eller verksamhetens måluppfyllelse och kvalitet, och syftar till utveckling av kunskaper, färdigheter och/eller reflektion kring yrkesanknuten teori och praktik.

Handledning är ett forum för dialog i strukturerad form om tankar, känslor, synpunkter och upplevelser i arbetet. Det är ett utmärkt hjälpmedel dels för att bättre förstå hur man agerar och reagerar i samspelet med arbetskamrater och klienter/patienter/brukare/elever dels för att minska negativ stress och utmattning. Handledning anpassas självklart utifrån individens/gruppens förutsättningar och förkunskaper.

Vid första träffen presenterar jag mig själv och hur jag arbetar som handledare. Då formuleras även en skriftlig överenskommelse om syfte, målsättning, innehåll, ramar och etik i syfte att skapa en struktur för handledningen.


Konsultation

Konsultation handlar om att få råd och stöd när man upplever ett dilemma, ett problem eller då man har en frågeställning som man vill ventilera med en kunnig och kompetent yrkesperson för att komma vidare i arbetet med att lösa problemet. Ibland kan en konsultation leda till en överenskommelse att vi träffas fler gånger, men det kan ibland också räcka med ett enda samtal.


Observation och konsultation

Observation och konsultation kan tillsammans vara ett bra första steg för att ta reda på vad som skapar dilemman och svårigheter i ett arbetslag, i en grupp elever eller för en specifik individ. Insatsen tar en halvdag i anspråk. Insatsen följs upp med en eller vid behov flera konsultationer innan den avslutas. Men den kan också ge underlag till beslut om andra insatser som kan vara hjälpsamma eller behövas såsom exempelvis en psykologutredning. 


Utbildning

Utifrån en bred kompetens och mångårig erfarenhet av arbete med olika utvecklingsrelaterade/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så kan jag kan skräddarsy utbildningar och föreläsningar utifrån verksamhetens behov och önskemål. Jag kan också erbjuda utbildningsinsatser riktade till anhöriga. Exempel på ämnen kan vara:

 • Intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning)
 • Svag teoretisk begåvning
 • Exekutiva funktioner
 • Autism
 • ADHD
 • Psykisk ohälsa exempelvis stress, depression, oro/ångest, självskadebeteende mm. 
 • Sömnsvårigheter

Elevhälsa

Elevhälsan ska enligt skollagen ”stödja elevens utveckling mot utbildningens mål” och elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande roll har förtydligats i skollagen. Enligt skollagen ska det i elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Det ska också finnas tillgång till kompetens så att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Som en del i ert elevhälsoteam kan jag bidra med psykologisk specialistkompetens på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Det jag kan hjälpa till med kan handla om: 

 • Kontinuerligt täcka behovet av skolpsykolog inom elevhälsan alternativt avlasta/vara ett komplement till den/de skolpsykologer som redan finns.
 • Systematiskt kvalitetsarbete: hjälpa till att utforma rutiner och former för och/eller utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att elevhälsans arbete kontinuerligt och systematiskt följs upp som ett led i att ständigt utveckla arbetet. Bidra till att stärka användandet av evidensbaserad praktik inom elevhälsan.
 • Delta på EHT/EHM och där ge konsultation i ärenden och bidra med psykologisk kompetens i elevhälsoarbetet och de specifika behov och dilemman som verksamheten har. Tillsammans diskuterar och planerar vi vilka insatser och uppdrag som kan vara aktuella på såväl organisationsnivå som på grupp- och individnivå. 
 • Att med den pedagogiska verksamheten i centrum tillföra specialistkompetens till personal verksam inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritids, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 • Medverka på SIP-möten eller vara länk mellan skolans elevhälsa och andra myndigheter och/eller vårdgivare som är inkopplade kring en elev/patient/klient. 

Psykoterapi/Psykologisk behandling och Samtalsstöd

Arbetet sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och jag kan erbjuda både KBT- kognitiv beteendeterapi och Psykodynamiskt inriktad terapi.

Varför man väljer att gå i psykoterapi eller psykologisk behandling kopplas kanske oftast till att man av någon anledning inte mår bra. Men man kan också välja att söka psykoterapi av andra anledningar såsom exempelvis en önskan om ökad självkännedom, självinsikt och självacceptans kring vem man egentligen är, för att få stöd i sitt föräldraskap, förändra eller utveckla en egenskap, prata om existentiella frågor eller samtala om sina relationer med alla dess aspekter.

Bokar du tid hos mig så inleds kontakten med ett bedömningssamtal. Utifrån detta görs sedan en gemensam planering för den fortsatta kontakten. Vid behov kan rekommendation om kontakt med primärvård eller psykiatri förekomma.

OBS! Jag tar just nu inte emot några nya klienter.